Karaborsacı

ucuzu, daha da ucuzu!

Karaborsacı

eticaret sitesi sahiplerine yeni bir satış kanalı

Kullanıcı Sözleşmesi

Güncelleme : 2 Ağustos 2020

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan oluşan Karaborsacı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle "Üyelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır), OKKODE Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sahibi bulunduğu karaborsaci.com ve karaborsacı uygulaması (bundan böyle Karaborsacı olarak anılacaktır) ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’in elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye, Üyelik Sözleşmesini kabul etmeden önce, https://www.karaborsaci.com adresinden ulaşılabilen ve üzerinde güncel tarihi bulunan, indirilebilen bu ticari sözleşmeyi kabul öncesi okuyup incelediğini, şartlarını anladığını ve zaman zaman yapılacak olan değişikliklere karşı inceleme yükümlülüğünün olduğunu beyan ve kabul eder.

Üye, Üyelik Sözleşmesi sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan işbu Üyelik Sözleşmesi konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üye, Üyelik Sözleşmesi konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, kayıt ücreti talep edilmediği ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Üyelik Sözleşmesi'ne ilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üyelik sözleşmesi üyenin bilgisayarına indirebilir ve elektronik ortamda kaydedilebilir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi metnini bilgisayarına indirdiğini ve Üyelik Sözleşmesinin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı talebi ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Üye tarafından onaylanarak kabul edilen işbu Üyelik Sözleşmesi Karaborsacı tarafından saklanmamaktadır.

Web Sitesi’nde yer alan güncel sözleşmeye her zaman ulaşılabilir. Ancak, güncel sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Üye’nin onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Üye’nin onayladığı metne daha sonra ulaşma imkanı olmayacağından Üye'nin kabul ettiği ve üzerinde tarih yer alan metni saklaması gerekmektedir.

Karaborsacı’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırladığı, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metin ve bilgilerini Web Sitesi’nde yayınlanmaktadır. Üye, anılan aydınlatma metnini ve gizlilik politikasını okuyup incelediğini, Karaborsacı’nın ilgili kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü kendisine karşı yerine getirdiğini beyan ve kabul eder.

2. Tanımlar

Karaborsacı: OKKODE Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Sahibi Olduğu Karaborsacı Uygulaması ve Karaborsaci.com internet adresi.

Üye: Uygulama veya İnternet Sitesi üzerinden Karaborsacı'ya üye olan ve yine Uygulama ve Site’de sunulan ürünlerin, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde satışını yapan gerçek veya tüzel kişiler. Bu kişiler ayrıca Karaborsacı sistemine Üyelik Sözleşmesi imzalayarak dahil olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kullanıcı(lar): Karaborsacı'ya çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler).

Site veya İnternet Sitesi: www.karaborsaci.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web portalı.

Hizmetler: Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Karaborsacı tarafından, Site içerisinde ortaya konulan veya sağlanan servisler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan Hizmet’lere ilişkin güncel her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Karaborsacı'nın sağladığı İnternet Sitesi ve Uygulama, güncel çeşitli ürünlerin fiyat ve diğer özelliklerinin karşılaştırılması hizmetinin verildiği elektronik bir platformdur. Çeşitli mal ve hizmetlerin satışı işiyle uğraşan firmalar (Üyeler), daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla, kendi ürünlerinin Karaborsacı sisteminde yer alan ürün kataloğu ile eşleştirilmesi sayesinde bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Karaborsacı hiçbir ürünün satıcısı veya üreticisi değildir. Ayrıca ürün satışı veya üretimi ile iştigal etmemektedir. İnternet sitesi ve Uygulama'da hiçbir ürün satışı yapılmamaktadır.

Karaborsacı, tüketicilere ürün veya hizmet satışı zincirinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Karaborsacı, Üye ile Potansiyel müşteriler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Karaborsacı, hiçbir şekilde Üyeler ile Potansiyel müşterilerin sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, sağlanan mal ve hizmetlerin ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez.

Karaborsacı, Potansiyel Müşterilerin hizmetleri vasıtasıyla ulaştığı Satıcılarla gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı işlemin tarafı olan Satıcılara ve Potansiyel Müşterilere aittir. 5651 sayılı yasa kapsamında “Yer Sağlayıcı” statüsünde olan Karaborsacı, Satıcılar tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Fakat ilgili kurumların istediği doğrultusunda kayıt sürecinde Üye'lerden aldığı bilgileri paylaşmak ile yükümlüdür.

Üyelik, Site’nin başvuru bölümünden Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Karaborsacı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Potansiyel Müşterilerin tüm Karaborsacı hizmetlerinden yararlanması ücretsizdir. Karaborsacı, ileride verdiği hizmetleri ücretli hale getirme ve/veya ücret karşılığı hizmetler ilave etme hakkını saklı tutar.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin ve Uygulaman'nın Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve potansiyel müşteriler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Karaborsacı’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekirse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Karaborsacı’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye'lerin Karaborsacı tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları yönetim sistemine erişirken kullandığı kullanıcı adı, eposta şifre v.b. bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. Üye'lerin, sisteme giriş bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'lerin ve/veya üçüncü tarafların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Karaborsacı’nın, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler, Karaborsacı’nın yazılı veya elektronik ortamda yapılan onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde üyelik iptaline varan uygulamalar yapılabilir.

Karaborsacı, Üyeler’in Site’de ve Uygulama'da listelenmesine yer verilen ürünlerin birçok özelliği ile karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Karaborsacı, Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. Karaborsacı tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler Karaborsacı tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web web sayfasından Üye'lere duyurulur.

Karaborsacı’nın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site ile Uygulamayı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Karaborsacı, Hizmetler’ini ve içeriklerini her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Karaborsacı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve bilgi vermeden kullanabilir.

Potansiyel Müşteriler, Karaborsacı sisteminde yer alan Üye'lerin kendi internet siteleri veya platformlarında yaşanabilecek bilgi kaybı, yanlış/replika/sahte ürün gibi durumlarda hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeler, Potansiyel Müşteriler'in Karaborsacı sisteminde bir kaydı bulunmadığı için, Üye'lerin Karaborsacı üzerinden gelen kullanıcılarla aralarında yaşanabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Gizlilik Politikası

Karaborsacı, Üyeler’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin dışında yer alan Gizlilik Politikası belgesindeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Güncel Gizlilik Politikası'na Karaborsacı internet adresinden ulaşılabilir.

7. Diğer Hükümler

7.1 Fikri Mülkiyet Hakları

Karaborsacı üzerinde yer alan ürün kataloğundaki tüm ürünler Türkiye'de güncel olarak satılan ürünlerden oluşmaktadır. Site ve Uygulama üzerinde ilgili firmaların sağladığı resimler veya açıklamalar kullanılmaktadır. Bunun dışında İnternet Sitesi ve Uygulama içerisinde yer alan kod, imaj ve tüm unsurlar OKKODE Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye aittir. Bu bilgilerin farklı portallarda, farklı yöntemler ile elde edilmesi ve kullanılması durumunda, uğranılan zararlar ve/veya bu zararlardan dolayı talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

Karaborsacı, gerektiği bir zamanda tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Karaborsacı, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Karaborsacı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Karaborsacı 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Karaborsacı'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Karaborsacı.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Karaborsacı, Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve/veya, Site veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, Karaborsacı’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Üye’nin diğer Üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

7.6. Sözleşmenin Süresi

7.5 maddesinde de belirtildiği gibi işbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri istediği zaman karşı tarafa bildirme şartıyla sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

7.7. Cayma Hakkı

Üye işbu Üyelik Sözleşmesini elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya veya [email protected] adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Üyenin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Karaborsacı’ya iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Ayrıca İnternet Adresi üzerinden erişebilen paneldeki Üyelikten Ayrıl Butonu ile de bu işlem başlatılabilir.

iş ortağı

katalog ürünü

uygulama kullanıcısı

yönlendirme tıklaması